WZORY DRUKÓW w PPP Chojnice


KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH  pobierz

WZORY INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DLA UZYSKANIA OPINII – DO WYPEŁNIENIA PRZEZ SZKOŁĘ / PRZEDSZKOLE:

 1.  Informacja nauczyciela – na podstawie obserwacji w przypadku trudności ucznia w zakresie  pisania i czytania (SP) - (NOWE)  pobierz
 2.  Informacja zwrotna dotycząca organizacji i przebiegu nauczania indywidualnego  pobierz
 3.  Obserwacje nauczyciela o dziecku z nadpobudliwością psychoruchową  pobierz
 4.  Informacja nauczyciela o dziecku w wieku 3-6 lat  objętym  opieką przedszkolną  pobierz
 5.  Zindywidualizowana ścieżka - opinia ze szkoły - (NOWE) pobierz
   Informacje o formie pomocy
  pobierz
 6.  Informacja nauczyciela matematyki  pobierz


WZORY WNIOSKÓW – DO WYPEŁNIENIA PRZEZ RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA:

W ZWIĄZKU Z WYDANIEM OPINII

 1. Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej - (NOWE) pobierz
 2. Wniosek nauczyciela o pierwszorazowe badanie ucznia szkoły ponadpodstawowej oraz ponadgimnazjalnej pod ktem specyficznych trudności w uczeniu się
  - szkoła  
  ponadpodstawowa - (NOWE) pobierz
  - szkoła  ponadgimnazjalna - (NOWE)   pobierz

W ZWIĄZKU Z  WYDANIEM ORZECZENIA

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii przez zespół orzekający PPP Chojnice(NOWE) pobierz
 2. Opinia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia - o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia - (NOWE) pobierz

WZORY DRUKÓW - INNE

 1. Wniosek o wydanie informacji o dziecku  pobierz
 2. Wniosek  o udział w zajęciach grupowych  pobierz
 3. Zgłoszenie z szkoły/placówki  pobierz

WZORY ZAŚWIADCZEŃ – DO WYPEŁNIENIA PRZEZ LEKARZA:

 1. Zaświadczenie lekarza na potrzeby wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka(NOWE)  pobierz
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia  na potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego/indywidualnego nauczania(NOWE)  pobierz
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia na potrzeby kształcenia specjalnego/zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - (NOWE)  pobierz
 4. Informacja lekarza dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  Chojnicach w celu objęcia dziecka/ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia (NOWE)  pobierz