OFERTA ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
Pobierz


Godziny dostępności pracowników
PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH
rok szkolny 2023/2024
Pobierz


PLAN PRACY
PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH
NA ROK SZKOLNY 2023/2024
Pobierz


OFERTA ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
Pobierz


Godziny dostępności pracowników
PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH
rok szkolny 2022/2023
Pobierz


PLAN PRACY
PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Pobierz


OFERTA ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Pobierz


PLAN PRACY
PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH
NA ROK SZKOLNY 2020/2022
Pobierz


OFERTA
PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Pobierz


PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH
W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Pobierz


OFERTA
PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Pobierz


PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH
W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Pobierz


OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Oferta

Strefa wsparciaOFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Ewaluacja wewnętrzna

Tematy do oferty dla środowiska rodzic 

Tematy do oferty dla środowiska nauczyciel 

Tematy do oferty dla środowiska uczeń OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Pobierz


OFERTA  PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

  • Specjalistyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży
  • Warsztaty i prelekcje dla nauczycieli/pedagogów
  • Cykliczne spotkania dla rodziców

 

  • Odbiorca- dzieci i młodzież

Lp.

Tematyka

 

Adresat

1.1

Zajęcia ruchowo-wspomagające rozwój dzieci z grupy ryzyka

Dzieci do 3 lat

1.2

„Żywioły”- zajęcia aktywności twórczej

Dzieci 5-7 lat

1.3

Zajęcia socjoterapeutyczne

Klasy I-III

1.4

„Kształtowanie umiejętności społecznych” (II półrocze 2016r.)

Klasy I-III, IV-VI

1.5

„Dlaczego biedronka ma kropki..”- warsztaty twórczego pisania

IV-VI, gim.

1.6

Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona

Klasy I-III, IV-VI, gim.

1.7

Kostka Rubika - bawi i uczy

Klasy I-III, IV-VI, gim., ponadgimnazjalne

1.8

Zajęcia grupowe rozwijające myślenie, poprawiające koncentrację uwagi i spostrzegawczość

Klasy IV-VI, gim.

1.9

Efektywne metody uczenia się

Klasy IV-VI, gim., ponadgimnazjalne

1.10

Trening radzenia sobie ze stresem

Klasy IV-VI, gim., ponadgimnazjalne

1.11

Socjoterapia

Klasy IV-VI

1.12

Trening integracyjny

Klasy IV-VI, gim., ponadgimnazjalne

1.13

„Emocje i motywacja”

Klasy IV-VI, gim., ponadgimnazjalne

1.14

„Aktywne słuchanie”

Klasy IV-VI, gim., ponadgimnazjalne

1.15

Trening poczucia własnej wartości

Klasy IV-VI, gim., ponadgimnazjalne

1.16

Trening asertywności

Klasy IV-VI, gim., ponadgimnazjalne

1.17

Inteligencja emocjonalna

Klasy IV-VI, gim., ponadgimnazjalne

1.18

„Współczesne formy uzależnień”

Klasy IV-VI, gim., ponadgimnazjalne

1.19

„Wychowanie fizyczne- przyjaciel czy wróg?”- motywowanie do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego w szkole

Klasy IV-VI, gim., ponadgimnazjalne

1.20

„Samoocena- czym właściwie jest? Jest mi dobrze z tym kim jestem…”

Klasy IV-VI, gim., ponadgimnazjalne

1.21

Warsztaty o tematyce uzależnień behawioralnych

Gim.

1.22

Warsztaty nt. tolerancji, równości, z wykorzystaniem elementów treningu antydyskryminacyjnego

Gim.

1.23

Poznaj swój potencjał i trafnie wybierz szkołę i zawód

Gim., ponadgimnazjalne

1.24

Najniebezpieczniejsze złudzenia wieku dorastania

Gim.

1.25

Cyberprzemoc

Gim.

1.26

Obraz ciała, obraz samego siebie

Gim.

1.27

Jasne i ciemne strony stresu, czyli stres pozytywny i negatywny

Gim., ponadgimnazjalne

1.28

Ja jako człowiek, jako dziewczyna, jako młoda kobieta

Gim., ponadgimnazjalne

1.29

Autoprezentacja receptą na atrakcyjność, czyli słów kilka o wizerunku i prezentacji

Gim.

1.30

„Rozmowy bez wstydu”:

- cielesność

- orientacja psychoseksualna

- (nie)bezpieczny seks

- zakochanie

- kobiecość a męskość

ponadgimnazjalne

1.31

Zaburzenia odżywiania - grupa wsparcia, co 2 tygodnie

Ponadgimnazjalne

1.32

Konstruowanie CV i listu motywacyjnego ; elementy autoprezentacji w spotkaniu rekrutacyjnym

Ponadgimnazjalne

1.33

„Społeczne A,B,C… „-  trening umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera

SP, gimn.

 

  • Odbiorca- nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy

2.1

Problemy gotowości szkolnej

2.2

Dojrzałość szkolna, a mowa

2.3

Co potrafię, co mam, a czego jeszcze muszę się nauczyć? (5-7 lat)

2.4

Jak skutecznie komunikować się z rodzicem?

2.5

Praca z dzieckiem z dysleksją w domu i w szkole

2.6

Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży

2.7

Dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz inteligencją niższą niż przeciętna

2.8

Aktywne słuchanie

2.9

Nauczyciel wobec zaburzonego zachowania ucznia

2.10

Rozpoznawanie i wspieranie uczniów zdolnych i twórczych

2.11

Uzależnienia od komputera i Internetu

2.12

Potrzeby emocjonalne dzieci i młodzieży

2.13

Psychologiczna sylwetka dziecka wychowującego się bez ojca

2.14

Co może spotkać moje dziecko?

2.15

Wspieranie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole, wspólnie z A. Urbańską (SZOK Kreator)

2.16

Problem zaburzeń depresyjnych i samobójstw wśród młodzieży

2.17

Stymulacja rozwoju poznawczego dzieci 2, 3 i 4 letnich

2.18

Stymulacja rozwoju psychoruchowego  dzieci 5 /6 letnich  ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji językowych

 

2.19

Nauczyciel żłobka, przedszkola, szkoły – partnerem logopedy

2.20

Kinezjologia edukacyjna – jako  dobra i łatwa  metoda pracy  i zabawy  z dzieckiem przedszkolnym  i uczniem klas I-III

2.21

Empatyczna klasa-integracja zespołu klasowego

2.22

Rozpoznawanie własnych emocji przez nauczyciela kluczem  do zrozumienia ucznia

2.23

FAS//RAD – przyczyny, rozpoznawanie , formy pomocy

2.24

Jak pomóc dziecku nieśmiałemu

2.25

Psychologiczne podstawy  rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo

2.26

Uczeń z dysfunkcją wzroku w szkole ogólnodostępnej

2.27

Uczeń z niepełnosprawnością ruchową  w tym z afazją

2.28

Uczeń z autyzmem  i Zespołem Aspergera  w klasie szkoły ogólnodostępnej

2.29

Harmider i hałas  czyli praca w  grupach mimo wszystko. Walor  diagnostyczny i terapeutyczny ćwiczeń grupowych

2.30

Z grupą czy przy grupie

 

  • Odbiorca- rodzice

3.1

„Rozwój mowy małego dziecka od pierwszego roku życia- co powinno zaniepokoić rodzica?”

3.2

Problematyka gotowości szkolnej

3.3

Praca z dzieckiem z dysleksją w domu i szkole

3.4

Uzależnienie od komputera i Internetu

3.5

Aktywne słuchanie

3.6

Jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo

3.7

Potrzeby emocjonalne dzieci i młodzieży

3.8

„Nagroda czy kara?”

3.9

„Komunikacja - jak rozmawiać z dzieckiem”

3.10

„Współczesne formy uzależnień”

3.11

„Zaburzenia odżywiania”

3.12

Psychologiczna sylwetka dziecka wychowującego się bez ojca

3.13

Co może spotkać moje dziecko?

3.14

Co dalej po gimnazjum?

3.15

Nie taki nastolatek straszny jak go malują

3.16

Problematyka zaburzeń depresyjnych i samobójstw wśród młodzieży

3.17

Rodzic i dziecko razem , czyli o wspólnym odkrywaniu świata

 

 

 Terapia indywidualna

- pedagogiczna dzieci ryzyka dysleksji

- pedagogiczna uczniów z dysleksją

- dziecka z autyzmem

- dziecka z dysfunkcjami narządu słuchu

- indywidualna psychoterapia zaburzeń emocjonalnych

- logopedyczna

- psychologiczna

 

ZAPROSZENIE

Drogi rodzicu jeżeli twoje dziecko ma problemy...

Rodzicu!


Jeśli chciałbyś:
- nauczyć się lepiej komunikować z własnym dzieckiem
- poznać sposoby skutecznego nagradzania i karania
- wzmocnić siebie samego w roli rodzica


Zapraszamy!

NA WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE W RAMACH SZKOŁY DOBREGO RODZICA

Zajęcia będą odbywać się na terenie PPP w Chojnicach.
Pierwsze spotkanie: 4.10.2012 r. (czwartek)
W godzinach od 09:30 - 10:30
pokój 227 II piętro

zapraszamy
Osoby porwadzące:
Bogna Klunder, Magdalena Bienias


Punkt konsultacyjny dla nauczycieli /rodziców na terenie PPP Chojnice- spotkania po uprzednim umówieniu telefonicznym/osobistym 

PRACOWNIK

 

DZIEŃ TYGODNIA

Maria Lewandowska Lewińska
surdopedagog, tyflopedagog,  autyzm i zespół Aspergera

czwartek
16.00-17.00

Hanna Rudnik Tarka
psycholog / socjoterapeuta
-  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

środa
15.00-16.00

Dorota Zinkiewicz
psycholog

poniedziałek
17.00-18.00

Karolina Pestka
doradca zawodowy

piątek
8.00-9.00

Grażyna Piechowska
pedagog, terapia pedagogiczna

poniedziałek
13.00-14.00

Malgorzata Kołpacka
psycholog

czwartek
17.00-18.00

Marcin Adamczyk
psycholog

czwartek
16.00-16.45

Natalia Zielińska
pedagog- Autyzm i zespół Aspergera

wtorek
13.00-15.00

Bogna Klunder
pedagog, terapia pedagogiczna

piątek
13.00-14.00