Pedagodzy


Bogna Klunder - dyrektor PPP
Pedagog, oligofrenopedagog , terapeuta pedagogiczny
Obszar pracy: diagnoza i terapia uczniów ze SPE w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się , Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców w ramach „Szkoły Dobrego Rodzica”

Ewa Szumacher
Pedagog, oligofrenopedagog, surdotyflopedagog
Obszar pracy : diagnoza pedagogiczna dzieci z wadami sensorycznymi, trudnościami dydaktycznymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; badania przesiewowe słuchu i wzroku

Justyna Piechowska
Pedagog terapeuta
Obszar pracy: diagnoza pedagogiczna umiejętności szkolnych w zakresie trudności w nauce i specyficznych trudności i terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Karolina Pestka
Pedagog. doradca zawodowy
Obszar pracy : diagnoza pedagogiczna trudności w nauce, doradztwo edukacyjno –zawodowe: konsultacje indywidualne, diagnoza, prelekcje i warsztaty dla młodzieży z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Grażyna Piechowska
Pedagog terapeuta
Obszar pracy: diagnoza i terapia dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce; diagnoza dojrzałości szkolnej, zajęcia wspomagająco - rozwijające dla dzieci 6-letnich.

Daria Mrozek-Gliszczyńska
Pedagog, terapeuta
Obszar pracy: diagnoza i wspomaganie dziecka z trudnościami w nauce , pomoc dziecku i rodzinie w zakresie trudności wychowawczych

Natalia Zielińska
Pedagog oligofrenopedagog
Obszar pracy: diagnoza rozwoju potrzeb, możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych występujących u dzieci i młodzieży. terapię dzieci, w szczególności niepełnosprawnych, dotkniętych autyzmem oraz zespołem Aspergera.

Monika Szopińska
Psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym, socjoterapeuta, trener warsztatów aktywności twórczej
Obszar pracy: Psychoterapia dzieci im młodzieży, psychoedukacja

Maria Lewandowska-Lewińska
Pedagog, logopeda
Diagnoza: dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzm i zespół Aspergera, dzieci z wadą wzroku, dzieci z wadą słuchu, dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi, wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka Terapia: tyflopedagogiczna, surdopedagogiczna, terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, terapia logopedyczna.


Psycholodzy


Krystyna Szpuła
Psycholog, psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym
Obszar pracy: diagnoza dzieci i młodzieży, terapia psychologiczna młodzieży, poradnictwo.

Hanna Gleńska
Psycholog, socjoterapeuta
Obszar pracy: diagnoza i terapia zaburzeń rozwojowych oraz zachowań dysfunkcyjnych, wczesne rozpoznawanie i wspomaganie rozwoju małego dziecka, indywidualne doradztwo psychologiczne, warsztaty psychoedukacyjne i zajęcia aktywności twórczej dla dzieci i młodzieży, warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze rodziców, praca z dzieckiem trudnym wychowawczo.

Dorota Zinkiewicz
Psycholog
Obszar pracy: diagnoza poziomu rozwoju intelektualnego uczniów z trudnościami dydaktycznymi, specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz o innych specjalnych potrzebach edukacyjnych; diagnoza uczniów zdolnych; konsultacje z rodzicami i udzielanie wsparcia emocjonalnego dzieciom z trudnościami emocjonalnymi; indywidualne konsultacje dla uczniów, ich rodziców, nauczycieli, prowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczniów, dla nauczycieli, rodziców.

Marcin Adamczyk
Psycholog
Obszar działań: diagnoza psychologiczna, badanie możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży, diagnoza małego dziecka, konsultacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

Emilia Wojcieszczyk
Psycholog, oligofrenopedagog
Obszar pracy: diagnoza psychologiczna uczniów z trudnościami dydaktycznymi, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: z niepełnosprawnością intelektualną. Diagnoza dziecka w wieku przedszkolnym. Poradnictwo psychologiczne i indywidualne konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Magdalena Bienias - Cichowska
Psycholog
Obszar pracy : Diagnoza możliwości intelektualnych uczniów z problemami w nauce. Rozpoznawanie trudności dzieci i młodzieży w zakresie rozwoju emocjonalno – społecznego. Indywidualne porady, konsultacje dla dzieci i rodziców. Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców w ramach „Szkoły Dobrego Rodzica” Spotkania tematyczne w formie wykładowej i/lub warsztatowej dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

Małgorzata Knaga
Psycholog zdrowia i kliniczny oraz sportu
Obszar działań: diagnoza psychologiczna, badanie możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży, indywidualne porady i konsultacje dla uczniów rodziców i nauczycieli, prowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Katarzyna Krzyżewska
Psycholog
Obszar działań: diagnoza psychologiczna, badanie możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży, indywidualne porady i konsultacje dla uczniów rodziców i nauczycieli, prowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczniów, nauczycieli i rodziców


Logopedzi


Aleksandra Krzoska-Walkowska
Logopeda-neurologopeda
Obszar pracy: wczesne wspomaganie i wczesna interwencja, diagnoza i terapia logopedyczna dzieci i młodzieży

Paulina Wenda
Logopeda
Obszar pracy: wczesne wspomaganie i wczesna interwencja, diagnoza i terapia logopedyczna dzieci i młodzieży.

Ewa Miętka
Logopeda-neurologopeda
Obszar pracy: wczesne wspomaganie i wczesna interwencja, diagnoza i terapia logopedyczna dzieci i młodzieży.


Doradcy zawodowi


Karolina Pestka


Administracja


Elżbieta Swakowska

Halina Dalecka

Lucyna Ostrowska


Obsługa


Andrzej Bałka

Marzena Laska