Założenia wstępne

Cele i zadania

Organy Poradni

Organizacja Poradni

Pracownicy Poradni

Postanowienia końcowe

Regulamin Zespołów Orzekających PPP w ChojnicachSTATUT

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnicach

Rozdział 1

Założenia wstępne

§ 1.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chojnicach z siedzibą przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 30 zwana w dalszej części Statutu ,,Poradnią" jest placówką publiczną  oświatową działającą na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami),

2)
Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej  poradni specjalistycznej ( Dz.U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869) oraz rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (Dz.U. z 2010 roku Nr 228, poz.1492) ,

3)
Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199)

4)    
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1487).

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 173, poz. 1072).


6)     
Ustawy - Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami).

§ 2.

Jednostką prowadzącą Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Chojnicach a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

 

§ 3.

Z usług Poradni można korzystać w sprawach dzieci w wieku od urodzenia zamieszkujących obszar:

1) Miasta i Gminy Chojnice

2) Miasta i Gminy Czersk

3) Miasta i Gminy Brusy

4) Gminy Konarzyny

oraz w sprawach dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół znajdujących się na w/w terenie niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

§ 4.

Korzystanie z usług  Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

Rozdział 2

Cele i zadania oraz sposób wykonywania  tych zadań

& 5

Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-    pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 

§ 6.

Do zadań Poradni należy:

1.  diagnozowanie dzieci i młodzieży,

2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 7.

Poradnia realizuje wymienione zadania poprzez:

1. Diagnozowanie, którego efektem jest w szczególności:

a)   wydanie opinii,

b) wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

c) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno – pedagogiczną,

d) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną udzielaną bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polegającą w szczególności na:

a) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

b) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

c) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych;

 Pomoc ta jest udzielana w formie:

- indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,

- terapii rodzin,

- grup wsparcia,

- prowadzenia mediacji,

- interwencji kryzysowej,

- warsztatów,

- porad i konsultacji,

- wykładów i prelekcji,

- działalności informacyjno – szkoleniowej.

3. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, polegające w szczególności na:

 a) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom pomocy w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym rozpoznawaniu ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klasa I –III szkoły podstawowej, planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,  rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,

b) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

c) współpracy w określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,

d) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom i specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych,

e) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

f) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,

g) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom;

Zadania te realizowane są w formie:

- porad i konsultacji,

- udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców, specjalistów,

- udziału w zebraniach rad pedagogicznych,

- warsztatów,

 - grup wsparcia,

 - wykładów i prelekcji,

- prowadzenia mediacji,

- interwencji kryzysowej,

- działalności informacyjno – szkoleniowej,

- organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, wychowawców i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń. 

4. Wspomaganiu  przedszkoli, szkół i placówek , polegające na zaplanowaniu i   przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę  jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki które obejmuje:

a) pomoc w diagnozowaniu przetrzeb przedszkola, szkoły i placówki,

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły i placówki,

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.   

§ 8.

 1. Poradnia udziela pomocy uczniom słabo widzącym i niewidomym, słabo słyszącym i niesłyszącym oraz z autyzmem i ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek z terenu powiatu chojnickiego .
 2.   Sposób diagnozowania jest różnorodny, w szczególności formułowany w formie pisemnej na wniosku składanym w Poradni przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka) lub ucznia pełnoletniego albo na karcie potrzeb składanej przez szkołę lub placówkę. Dopuszczalna jest także forma ustna zgłaszania swoich potrzeb w sytuacji, gdy nie dotyczy to przeprowadzenia badania.  
                                                                                                                      § 9

Osoba, która składa wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych,  logopedycznych i lekarskich oraz opinię wychowawcy.

§ 10.

1a). Poradnia wydaje opinie o dziecku/uczniu w sprawach określonych w odrębnych przepisach prawa oświatowego, w celu określenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej (w tym logopedycznej), w odpowiedzi na zgłaszany problem.

b). Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinie także w sprawach innych, niż określone w odrębnych przepisach prawa oświatowego, związanych z ich kształceniem i wychowaniem.

2. a) Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka lub na pisemny wniosek ucznia pełnoletniego.

b.) Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wydania opinii.

3. a) Poradnia wydaje opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie opinii,

b) w szczególnym przypadkach termin wydania opinii może zostać wydłużony do 60 dni,

c) jeżeli do wydania opinii niezbędne jest przedstawienie wyników badań lekarskich i nie jest możliwe wydanie opinii w przewidzianym terminie, opinie wydaje się w przeciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia lekarskiego.

4. a) W celu wydania opinii, jeżeli jest to niezbędne, osoba składająca wniosek może dołączyć wyniki wcześniejszych obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich, a także opinię o dziecku z przedszkola, szkoły lub placówki.

§ 11.

Opinia poradni zawiera:

1. Oznaczenie poradni wydającej opinię, numer opinii i datę  jej wydania

2. Podstawę prawną opinii;

3. Imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, numer PESEL, a przypadku braku numeru PESEL- serię i numer dokumentu potwierdzającą jego tożsamość, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce w przypadku ucznia również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której dziecko lub pełnoletni uczeń uczęszcza;

4. Diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;

5. Stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;

6. Wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem, które powinien stosować w celu rozwiązania problemu;

7. Wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;

8. Imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

9. Podpis dyrektora poradni

 

§ 12.

1. Na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna lub na pisemny wniosek ucznia pełnoletniego kserokopia opinii może zostać wysłana do szkoły lub placówki, do której dziecko lub uczeń uczęszcza.

 

2. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w Poradni także informację o wynikach przeprowadzonej diagnozy (w tym o prowadzonej terapii, aktualnej opiece psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej). Informacje te wydaje się na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka lub osoby pełnoletniej, której informacja dotyczy.

§ 13.

1.W Poradni działa Zespół Orzekający, zwany dalej, „Zespołem”, który powoływany jest każdorazowo przez dyr.

2.  Zespół  Orzekający wydaje:

1)    orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz  niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

2)    orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

3)    orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;

4)    orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

5)     opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

§ 14.

Pomoc w Poradni powinna być udzielana bez zbędnej zwłoki, w kolejności zgłoszeń i z uwzględnieniem charakteru sprawy.

§ 15.

Osoby zatrudnione w Poradni realizują jej zadania również poza placówką, w szczególności
w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

§ 16.

Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom poprzez udzielanie informacji, konsultacje, inspirowanie działań , realizowanie wspólnych działań.

Rozdział 3

Organy Poradni

§ 17.

Organami Poradni są:

1) Dyrektor Poradni.

2) Rada Pedagogiczna.

§ 18.

Zadania Dyrektora Poradni:

1) kierowanie działalnością placówki, zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i przedstawienie przynajmniej raz w roku, na koniec roku szkolnego, wniosków z nadzoru pedagogicznego,

3) przewodniczenie pracom Rady Pedagogicznej – przygotowywanie, prowadzenie i zawiadamianie o terminie i porządku,

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Poradni,

6) reprezentowanie placówki na zewnątrz,

7) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

9) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki,

10) występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej placówki w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

11) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizowaniu praktyk pedagogicznych,

12) szczegółowy zakres zadań Dyrektora określa ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy,

13) Dyrektor Poradni, za zgodą organu prowadzącego Poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora.

§ 19.

1. Radę Pedagogiczną tworzą pracownicy pedagogiczni.

2. Zadania i uprawnienia Rady Pedagogicznej:

1) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie:

a) planów pracy placówki,

b) organizacji doskonalenia zawodowego,

c) innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

d) zmian (nowelizacji) w Statucie

2) Rada Pedagogiczna opiniuje:

a) organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

b) projekt planu finansowego,

c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo                      płatnych zajęć.

e) szczegółowy zakres zadań i uprawnień Rady Pedagogicznej określa Regulamin pracy Rady Pedagogicznej.

3) Rada Pedagogiczna upoważnia Dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego Statutu.

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

4. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej mogą być sporządzane w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznej, umożliwiającej sporządzanie protokołów
w formie papierowej.

 

§ 20.

Zasady współpracy organów Poradni:

1) zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady albo 1/3 członków Rady,

2) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania:

a) z co najmniej 1 – tygodniowym wyprzedzeniem w przypadku zwyczajnego posiedzenia Rady,

b) z co najmniej dziennym wyprzedzeniem w przypadku nadzwyczajnego posiedzenia Rady,

3) Rada ma prawo zgłosić votum nieufności w stosunku do Dyrektora, jeśli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki,

4) Rada ma prawo wystąpić do organu prowadzącego o zgłoszenie konkursu na Dyrektora.

5) Dyrektor ma prawo zawiesić uchwałę Rady podjętą niezgodnie z obowiązującymi przepisami. O zawieszeniu uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący Poradnię celem zajęcia przez organ stanowiska,

6)  Dyrektor poradni i Rada Pedagogiczna w oparciu o zasady współdziałania organów poradni podejmują proceduralne działania  na rzecz rozwiązywania sporów powstałych miedzy tymi dwoma organami, pracownikami, dyrektorem a pracownikami.

a)  każdy z wymienionych organów działa w granicach swoich kompetencji

b) wszelkie spory muszą być rozwiązywane w sposób demokratyczny, obiektywny i muszą służyć dobru dziecka, pracownika i placówki.

Rozdział 4

Organizacja Poradni

§ 21.

Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Poradni, opracowany przez Dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni – w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacyjny Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.

§ 22.

W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności:

a)     liczbę nauczycieli Poradni i innych pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

b)     ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

  3. Poradnia jest samodzielną jednostką budżetową. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej poradni określają odrębne przepisy.

 

§ 23.

1. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku.

2. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego.

§ 24.

 1. Poradnia jest placówką nieferyjną, działa przez cały rok.

§ 25.

 1. Poradnia może posiadać filie, za zgodą organu prowadzącego.

Rozdział 5

Pracownicy Poradni

§ 26.

1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.

2. Zadania Poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

3. Nauczyciele Poradni realizują zadania również poza Poradnią
w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.

Zakres tych działań określa dyrektor Poradni.

W szczególności dotyczą one realizowania zadań z zakresu profilaktyki i wspierania wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły i placówki w rozwiązywaniu ich problemów oraz organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli , szkól i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

4. W Poradni zatrudnia się również pracowników administracji i obsługi.

§ 27.

1.      Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy.

2.      Wolontariusz wykonuje zadania określone w umowie zawartej z dyrektorem Poradni, we współpracy z nauczycielami Poradni wyznaczonymi przez dyrektora oraz pod jego nadzorem lub nadzorem wyznaczonej przez niego osoby.

3.      Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

a) zakres, sposób i czas wykonywania zadań przez wolontariusza,

b) czas trwania porozumienia,

c) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z Nauczycielami Poradni,

d) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni,

e) postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

§ 28.

1. Liczbę pracowników pedagogicznych  Poradni, w zależności od zadań określonych w jej statucie oraz od terenu działania, ustala  na wniosek Dyrektora , organ prowadzący Poradnię .

2. Obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli Poradni określają odrębne przepisy. Wymiar ten obejmuje zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi i młodzieżą wynikające z realizacji statutowych zadań, oraz zajęcia z rodzicami, nauczycielami i innymi osobami w Poradni i poza nią.

3. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli Poradni określony jest w planie pracy Poradni oraz w indywidualnych zakresach czynności. Nauczyciele Poradni zobligowani są do realizacji swoich zadań statutowych poza terenem Poradni, w szczególności na terenie przedszkoli, szkół i placówek w rejonie jej działania. Nauczyciele Poradni w szczególności biorą udział w pracach Zespołów (ds. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) organizowanych na terenie przedszkoli, szkół i placówek na wniosek dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek lub na prośbę rodziców. Nauczyciele Poradni włączają się w prace ww. Zespołów i we wszystkie realizowane przez nie zadania.

4. Nauczyciele Poradni są oceniani przez dyrektora Poradni.

§ 29.

 1. Liczbę pracowników administracji i obsługi ustala Dyrektor w zależności od potrzeb Poradni.
 2. Zadania i obowiązki pracowników niepedagogicznych określa Regulamin Pracy Poradni oraz indywidualne zakresy czynności.

§ 30.

 1. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych Poradni określają przepisy ustawy
  z dnia 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami) oraz Kodeks Pracy.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 31.

Poradnia używa pieczęci podłużnej o  następującej treści:

 

P o r a d n i a

Psychologiczno - Pedagogiczna

89-620 Chojnice, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30

tel. 52  33 44 460  , 52 33 44 464

 

§ 32.

Poradnia jest placówką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 33.

Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1) arkusz organizacyjny Poradni,

2) roczny plan pracy,

3) roczny plan nadzoru pedagogicznego,

4) tygodniowy rozkład zajęć pracowników,

5) elektroniczny wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży,

6) dokumentację badań i zajęć specjalistycznych,

7) dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych,

8) protokoły posiedzeń zespołów orzekających,

9) protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,

10) zeszyt kontroli Poradni,

11) elektroniczny rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń zawierający numer porządkowy, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania,

12) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 34.

 

Statut opracowany został na podstawie Rozporządzenia MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199) wnosząc zmiany
w Statucie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w  Chojnicach z dnia 27.01.2013r. i wchodzi w życie z dniem 16.03.2013r.

załącznik  do Uchwały Rady Pedagogicznej

nr 3/2017/2018 z 14 września 2017 r.

 

 

 

REGULAMIN

ZESPOŁÓW  ORZEKAJĄCYCH

W PORADNI   PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W  CHOJNICACH

 

Na podstawie art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 i 949), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U.2017.1743) - uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia  14 września 2017 roku   wprowadzam niniejszy regulamin:

 

§ 1

1.     Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)      ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

2)      rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

3)      regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Zespołów Orzekających w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku,

4)      orzeczeniach - należy przez to rozumieć orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

5)      opinii - należy przez to rozumieć opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

6)      ośrodkach - należy przez to rozumieć ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy,

7)      placówkach - należy przez to rozumieć placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy,

8)      zespołach - należy przez to rozumieć zespoły orzekające działające w poradni,

9)      przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej,

10)   dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, szkoły, ośrodka lub placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną - osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego.

 

§ 2

1.     Dyrektor poradni powołuje zespoły orzekające, które wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2.     Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni, a w przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły – ze względu na miejsce zamieszkania

3.     W skład zespołu wchodzą:

1)      dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu,

2)      psycholog,

3)      pedagog,

4)      lekarz,

5)      inni specjaliści, w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

4.     Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.

5.     W posiedzeniu zespołu mają prawo uczestniczyć i przedstawić swoje stanowisko rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń.

6.     W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć:

1)      na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia:

a)       nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,

b)      asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy,

c)       pomoc nauczyciela,

d)      asystent edukacji romskiej

- wyznaczeni przez ich dyrektora;

2)      na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub na wniosek lub za zgodą pełnoletniego ucznia - inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista inni niż wymienieni w § 2 ust. 3 pkt 2-5.

7.     Osoby biorące udział w posiedzeniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka lub ucznia, rodziców dziecka lub ucznia, osób wchodzących w skład zespołu oraz osób, o których mowa w ust. 6.

 

                                               § 3

1.     Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia, zwanych dalej "wnioskodawcą".

2.     Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii składa się do zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 1,  w postaci papierowej albo elektronicznej.

3.     Wniosek w postaci elektronicznej składa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570). Do wniosku wnioskodawca dołącza elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3-6, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Na żądanie przewodniczącego zespołu wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów.

4.     Jeżeli wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, przewodniczący zespołu niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

5.     Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii, albo jest złożony przez osobę nieuprawnioną, przewodniczący zespołu niezwłocznie zwraca wniosek wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

6.     Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii, zgodny z § 6 rozporządzenia, stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

7.     Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:

1)      poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane,

2)      wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia,

3)      wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich,

4)      dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego,

5)      wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, o ile informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia jest niezbędna

8.     Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku, informując o tym wnioskodawcę.

9.     Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. W zaświadczeniu (załącznik nr 2)  lekarz określa:

1)      przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

2)      rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD),

3)      wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w  funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

10.  W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół, po zapoznaniu się z dokumentacją, o której mowa w ust. 7-9, stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia. Przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

11.  Jeżeli wniosek o których mowa w ust. 6 nie zawiera wszystkich danych lub oświadczeń, lub wnioskodawca nie dołączył do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentacji, o której mowa w ust. 7-9, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia tej dokumentacji w  terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

12.  Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w ust. 7-8, albo dołączona przez niego do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia lub opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii, z  wyłączeniem badań niezbędnych do wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 9-10, przeprowadzają specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności.

 

§ 4

1.     Wniosek wraz z dokumentacją przewodniczący zespołu kieruje do członków zespołu oraz ustala termin posiedzenia zespołu.

 

§ 5

1.     W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę.

2.     Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii.

3.     Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi.

4.     O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.

5.     Opinia, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1)      informację o rozpoznanych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych dziecka lub ucznia, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach;

2)      informację o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach, a w przypadku dzieci lub uczniów:

a)       niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym - wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia,

b)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi - okresową ocenę funkcjonowania dziecka;

c)       informację o: działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, formach udzielonej dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy oraz wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem lub uczniem mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia

 

§ 6

1.     Na początku każdego roku szkolnego ustala się harmonogram posiedzeń zespołów.

2.     Posiedzenia zespołów odbywają się z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

3.     O terminie posiedzenia zespołu przewodniczący zespołu zawiadamia:

1)      wnioskodawcę;

2)      dyrektora - w przypadku udziału osób, o których mowa w § 2 ust. 6 pkt 1, w posiedzeniu zespołu;

3)      osoby, o których mowa w § 2 ust. 6 pkt 2 - w przypadku udziału tych osób w posiedzeniu zespołu.

 

§ 7

1.     Zespół orzeka  większością głosów. W razie równej liczby głosów, rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.

2.     Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, Protokół zawiera w szczególności:

1)      informację o:

a)       podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem,

a)       zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem tego stanowiska,

b)      osobach uczestniczących w posiedzeniu zespołu z głosem doradczym, o których mowa w § 4 ust. 4, oraz przedstawionym przez nich stanowisku,

c)       stanowisku wnioskodawcy, o którym mowa w § 4 ust. 5;

2)      podpis przewodniczącego zespołu i członków zespołu.

3.     Orzeczenie i opinię przygotowuje wyznaczony przez przewodniczącego zespołu członek zespołu, którego imię i nazwisko umieszcza się w protokole.

4.     W przypadku gdy wnioskodawca nie uczestniczy w posiedzeniu zespołu, przewodniczący zespołu, na prośbę wnioskodawcy, informuje go o przebiegu posiedzenia zespołu i podjętym rozstrzygnięciu, w sposób ustalony z wnioskodawcą.

 

§ 8

1.     W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół wydaje odpowiednio:

1)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)      orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

3)      orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

4)      orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

- według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 1-4 do rozporządzenia.

2.     W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii zespół wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka według wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do rozporządzenia.

3.     Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji zgodnie z § 3 ust. 11.

4.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia, o których mowa w ust. 1, oraz opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji zgodnie z § 3 ust. 11.

5.     Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji zgodnie z § 3 ust. 11.

 

§ 9

1.      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego.

2.      Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

3.      Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

4.      Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych.

 

§ 10

1.     W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół wydaje odpowiednio:

1)      orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego,

2)      orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

3)      orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania,

4)      orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

- w terminach, o których mowa w § 8 ust. 3-5, według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 5-8 do rozporządzenia.

2.     W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii zespół wydaje opinię o  braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 3-4, według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do rozporządzenia.

 

§ 11

1.     Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku:

1)      zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia;

2)      potrzeby zmiany zaleceń wskazanych w poprzednim orzeczeniu;

3)      potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.

2.     Nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się w terminach, o których mowa w § 8 ust. 3-4, według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia.

3.     Nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

4.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 3 stosuje się.

 

§ 12

1.     Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania w przypadku zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia.

2.     Nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminach, o których mowa w § 8 ust. 5, według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia.

3.     Nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

4.     Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 3 stosuje się.

 

§  13

1.     Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nową opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w przypadku konieczności zmiany zaleceń wskazanych w poprzedniej opinii.

2.      Nową opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje się w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 3-4, według wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do rozporządzenia.

3.     Nowa opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jednocześnie uchyla poprzednią opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

4.     Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 3 stosuje się.

 

§  14

1.     W przypadku nieuwzględnienia wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 1 lub § 12 ust. 1, zespół wydaje odpowiednio:

1)      orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)      orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

3)      orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,

4)       orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

- w terminach, o których mowa w § 8 ust. 3-5, według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 9-12 do rozporządzenia.

 

 

§  15

1.     Orzeczenie lub opinię przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia lub opinii.

2.     Orzeczenie lub opinia mogą być również przekazane wnioskodawcy, za pokwitowaniem, w poradni, w terminie, o którym mowa w ust. 1.

3.     Orzeczenie lub opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu.

4.     Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.

 

 §  16

1.     Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

2.     Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości lub części na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.

3.     Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.

4.     Przewodniczący zespołu jest obowiązany przekazać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia, zgodnie z ust. 2.

 

§  17

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 14  września 2017 r.

2.     Traci moc Regulamin działania Zespołów Orzekających w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach z dnia 3 grudnia 2008 r.