Założenia wstępne

Cele i zadania

Organy Poradni

Organizacja Poradni

Pracownicy Poradni

Postanowienia końcowe

Regulamin Zespołów Orzekających PPP w ChojnicachSTATUT

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnicach

Rozdział 1

Założenia wstępne

§ 1.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chojnicach z siedzibą przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 30 zwana w dalszej części Statutu ,,Poradnią" jest placówką publiczną oświatową działającą na podstawie:

1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami),

2) Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej ( Dz.U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869) oraz rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (Dz.U. z 2010 roku Nr 228, poz.1492) ,

3)Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199)

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1487).

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 173, poz. 1072).

6) Ustawy - Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami).

§ 2.

Jednostką prowadzącą Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Chojnicach a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

§ 3.

Z usług Poradni można korzystać w sprawach dzieci w wieku od urodzenia zamieszkujących obszar:

1) Miasta i Gminy Chojnice

2) Miasta i Gminy Czersk

3) Miasta i Gminy Brusy

4) Gminy Konarzyny

oraz w sprawach dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół znajdujących się na w/w terenie niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

§ 4.

Korzystanie z Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

Rozdział 2

Cele i zadania

§ 5.

Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

§ 6.

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 7.

Poradnia realizuje wymienione zadania poprzez:

1) diagnozowanie którego efektem jest w szczególności:

a) wydanie opinii,

b) wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

c) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno – pedagogiczną,

d) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

2) Pomoc psychologiczno – pedagogiczną udzielaną bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polegającą w szczególności na:

a) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

b) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

c) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych;

Pomoc ta jest udzielana w formie:
- indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
- terapii rodzin,
- grup wsparcia,
- prowadzenia mediacji,
- interwencji kryzysowej,
- warsztatów,
- porad i konsultacji,
- wykładów i prelekcji,
- działalności informacyjno – szkoleniowej.

3) Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, polegające w szczególności na:

a) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom pomocy w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym rozpoznawaniu ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klasa I –III szkoły podstawowej, planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,

b) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

c) współpracy w określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,

d) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom i specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych,

e) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

f) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,

g) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom;
Zadania te realizowane są w formie:
- porad i konsultacji,
- udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców, specjalistów,
- udziału w zebraniach rad pedagogicznych,
- warsztatów,
- grup wsparcia,
- wykładów i prelekcji,
- prowadzenia mediacji,
- interwencji kryzysowej,
- działalności informacyjno – szkoleniowej,
- organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, wychowawców i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

4) Wspomaganiu przedszkoli, szkół i placówek , polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki które obejmuje:

a) pomoc w diagnozowaniu przetrzeb przedszkola, szkoły i placówki,

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły i placówki,

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

§ 8.

1. Poradnia udziela pomocy uczniom słabo widzącym i niewidomym, słabo słyszącym i niesłyszącym oraz z autyzmem i ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół
i placówek z terenu powiatu chojnickiego .

2. Sposób diagnozowania ww. potrzeb jest różnorodny, w szczególności formułowany w formie pisemnej na wniosku składanym w Poradni przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka) lub ucznia pełnoletniego albo na karcie potrzeb składanej przez szkołę lub placówkę. Dopuszczalna jest także forma ustna zgłaszania swoich potrzeb w sytuacji, gdy nie dotyczy to przeprowadzenia badania

§ 9

Osoba, która składa wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich oraz opinię wychowawcy.

§ 10.

1a). Poradnia wydaje opinie o dziecku/uczniu w sprawach określonych w odrębnych przepisach prawa oświatowego, w celu określenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej (w tym logopedycznej), w odpowiedzi na zgłaszany problem.

b). Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinie także w sprawach innych, niż określone w odrębnych przepisach prawa oświatowego, związanych z ich kształceniem i wychowaniem.

2. a) Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka lub na pisemny wniosek ucznia pełnoletniego.

b.) Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wydania opinii.

3. a) Poradnia wydaje opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie opinii,

b) w szczególnym przypadkach termin wydania opinii może zostać wydłużony do 60 dni,

c) jeżeli do wydania opinii niezbędne jest przedstawienie wyników badań lekarskich i nie jest możliwe wydanie opinii w przewidzianym terminie, opinie wydaje się w przeciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia lekarskiego.

4. a) W celu wydania opinii, jeżeli jest to niezbędne, osoba składająca wniosek może dołączyć wyniki wcześniejszych obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich, a także opinię o dziecku z przedszkola, szkoły lub placówki.

§ 11.

Opinia poradni zawiera:

1) oznaczenie poradni wydającej opinię, numer opinii i datę jej wydania,

2) Podstawę prawną opinii;

3) Imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, numer PESEL, a przypadku braku numeru PESEL- serię i numer dokumentu potwierdzającą jego tożsamość, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce w przypadku ucznia również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której dziecko lub pełnoletni uczeń uczęszcza;

4) Diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;

5) Stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;

6) Wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem, które powinien stosować w celu rozwiązania problemu;

7) Wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;

8) Imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

9)Podpis dyrektora poradni

§ 12.

1) Na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna lub na pisemny wniosek ucznia pełnoletniego kserokopia opinii może zostać wysłana do szkoły lub placówki, do której dziecko lub uczeń uczęszcza.

2) Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w Poradni także informację o wynikach przeprowadzonej diagnozy (w tym o prowadzonej terapii, aktualnej opiece psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej). Informacje te wydaje się na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka lub osoby pełnoletniej, której informacja dotyczy.

§ 13.

1) W Poradni działa Zespół Orzekający, zwany dalej, „Zespołem”, który powoływany jest każdorazowo przez dyr.

Zespół Orzekający wydaje:

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

2) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;

4) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

3. Regulamin działania Zespołu Orzekającego stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 14.

Pomoc w Poradni powinna być udzielana bez zbędnej zwłoki, w kolejności zgłoszeń i z uwzględnieniem charakteru sprawy

§ 15.

Osoby zatrudnione w Poradni realizują jej zadania również poza placówką, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży

§ 16.

Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom poprzez udzielanie informacji, konsultacje, inspirowanie działań , realizowanie wspólnych działań.

Rozdział 3

Organy Poradni

§ 17.

Organami Poradni są:

1) Dyrektor Poradni.

2) Rada Pedagogiczna.

§ 18.

Zadania Dyrektora Poradni:

1) kierowanie działalnością placówki, zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i przedstawienie przynajmniej raz w roku, na koniec roku szkolnego, wniosków z nadzoru pedagogicznego,

3) przewodniczenie pracom Rady Pedagogicznej – przygotowywanie, prowadzenie
i zawiadamianie o terminie i porządku,

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Poradni,

6) reprezentowanie placówki na zewnątrz,

7) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

9) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki,

10) występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej placówki
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

11) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizowaniu praktyk pedagogicznych,

12) szczegółowy zakres zadań Dyrektora określa ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy,

13) Dyrektor Poradni, za zgodą organu prowadzącego Poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora.

§ 19.

1. Radę Pedagogiczną tworzą pracownicy pedagogiczni.

2. Zadania i uprawnienia Rady Pedagogicznej:

1) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie:

a) planów pracy placówki,

b) organizacji doskonalenia zawodowego,

c) innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

d) zmian (nowelizacji) w Statucie

2) Rada Pedagogiczna opiniuje:

a) organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

b) projekt plany finansowego,

c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.

e) szczegółowy zakres zadań i uprawnień Rady Pedagogicznej określa Regulamin pracy Rady Pedagogicznej.

3) Rada Pedagogiczna upoważnia Dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego Statutu.

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

4. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej mogą być sporządzane w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznej, umożliwiającej sporządzanie protokołów
w formie papierowej.

§ 20.

Zasady współpracy organów Poradni:

1) zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady albo 1/3 członków Rady,

2) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania:

a) z co najmniej 1 – tygodniowym wyprzedzeniem w przypadku zwyczajnego posiedzenia Rady,

b) z co najmniej dziennym wyprzedzeniem w przypadku nadzwyczajnego posiedzenia Rady,

3) Rada ma prawo zgłosić votum nieufności w stosunku do Dyrektora, jeśli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki,

4) Rada ma prawo wystąpić do organu prowadzącego o zgłoszenie konkursu na Dyrektora.

5) Dyrektor ma prawo zawiesić uchwałę Rady podjętą niezgodnie z obowiązującymi przepisami. O zawieszeniu uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący Poradnię celem zajęcia przez organ stanowiska,

6) Dyrektor poradni i Rada Pedagogiczna w oparciu o zasady współdziałania organów poradni podejmują proceduralne działania na rzecz rozwiązywania sporów powstałych miedzy tymi dwoma organami, pracownikami, dyrektorem a pracownikami.
a) każdy z wymienionych organów działa w granicach swoich kompetencji
b) wszelkie spory muszą być rozwiązywane w sposób demokratyczny, obiektywny i muszą służyć dobru dziecka, pracownika i placówki.

Rozdział 4

Organizacja Poradni

§ 21.

Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Poradni, opracowany przez Dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni – w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacyjny Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.

§ 22.

W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności:
a) liczbę nauczycieli Poradni i innych pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
b) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

3. Poradnia jest samodzielną jednostką budżetową. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej poradni określają odrębne przepisy.

§ 23.

1. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku.

2. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego.

§ 24.

1. Poradnia jest placówką nieferyjną, działa przez cały rok.

§ 25.

Poradnia może posiadać filie, za zgodą organu prowadzącego.

Rozdział 5

Pracownicy Poradni

§ 27.

1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.

2. Zadania Poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

3. Nauczyciele Poradni realizują zadania również poza Poradnią
w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym. Zakres tych działań określa dyrektor Poradni. W szczególności dotyczy on przeprowadzania diagnoz i podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w domu rodzinnym dziecka lub na terenie placówki opiekuńczej, w której aktualnie przebywa

4. W Poradni zatrudnia się również pracowników administracji i obsługi.

§ 27.

1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy.

2. Wolontariusz wykonuje zadania określone w umowie zawartej z dyrektorem Poradni, we współpracy z nauczycielami Poradni wyznaczonymi przez dyrektora oraz pod jego nadzorem lub nadzorem wyznaczonej przez niego osoby.

3. Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:
a) zakres, sposób i czas wykonywania zadań przez wolontariusza,
b) czas trwania porozumienia,
c) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z Nauczycielami Poradni
d) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni,
e) postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

§ 28.

Liczbę pracowników pedagogicznych Poradni, w zależności od zadań określonych w jej statucie oraz od terenu działania, ustala na wniosek Dyrektora , organ prowadzący Poradnię .

2. Obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli Poradni określają odrębne przepisy. Wymiar ten obejmuje zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi i młodzieżą wynikające z realizacji statutowych zadań, oraz zajęcia z rodzicami, nauczycielami i innymi osobami w Poradni i poza nią.

3. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli Poradni określony jest w planie pracy Poradni oraz w indywidualnych zakresach czynności. Nauczyciele Poradni zobligowani są do realizacji swoich zadań statutowych poza terenem Poradni, w szczególności na terenie przedszkoli, szkół i placówek w rejonie jej działania. Nauczyciele Poradni w szczególności biorą udział w pracach Zespołów (ds. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) organizowanych na terenie przedszkoli, szkół i placówek na wniosek dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek lub na prośbę rodziców. Nauczyciele Poradni włączają się w prace ww. Zespołów i we wszystkie realizowane przez nie zadania.

4. Nauczyciele Poradni są oceniani przez dyrektora Poradni.

§ 29.

1. Liczbę pracowników administracji i obsługi ustala Dyrektor w zależności od potrzeb Poradni.

2. Zadania i obowiązki pracowników niepedagogicznych określa Regulamin Pracy Poradni oraz indywidualne zakresy czynności.

§ 30.

Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych Poradni określają przepisy ustawy
z dnia 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami) oraz Kodeks Pracy.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 31.

Poradnia używa pieczęci następującej treści:

P o r a d n i a

Psychologiczno - Pedagogiczna

89-620 Chojnice ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30

tel. ( 0-52 ) 3344460

§ 32.

Poradnia jest placówką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 33.

Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1) arkusz organizacyjny Poradni,

2) roczny plan pracy,

3) roczny plan nadzoru pedagogicznego,

4) tygodniowy rozkład zajęć pracowników,

5) elektroniczny wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży,

6) dokumentację badań i zajęć specjalistycznych,

7) dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych,

8) protokoły posiedzeń zespołów orzekających,

9) protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,

10) zeszyt kontroli Poradni,

11) elektroniczny rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń zawierający numer porządkowy, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania,

12) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 34.

Statut opracowany został na podstawie Rozporządzenia MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199) wnosząc zmiany w Statucie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnicach z dnia 29.09.2011 i wchodzi w życie z dniem 16.03.2013r.

Załącznik nr 1 do Statutu Poradni


REGULAMIN

ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W CHOJNICACH

opracowany w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych

/Dz.U. Nr 173 poz.1072/.

1. W Poradni działają zespoły orzekające, które wydają:

a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

b) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym”, dla dzieci , których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowane w szkole podstawowej, zwanego dalej „przedszkolem”,

c) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

d) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,

e) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

2. Orzeczenia są wydawane dla uczniów uczęszczających do szkół powiatu chojnickiego , chyba, że uczeń jest wychowankiem bursy, domu wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, wtedy orzeczenie może być wydane przez poradnię właściwą ze względu na siedzibę placówki lub miejsce zamieszkania ucznia.

3. Jeżeli dziecko nie rozpoczęło jeszcze obowiązku szkolnego orzeczenia i opinie wydawane są przez poradnię właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

4. Poradnia w Chojnicach ma zgodę Pomorskiego Kuratora Oświaty na wydawanie orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem

5. Zespoły powołuje dyrektor poradni.

6. W skład zespołu wchodzą:

a) dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba, jako przewodniczący,

b) . psycholog, pedagog oraz lekarz,

c) inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

7. Orzeczenia i opinie wydawane są na wniosek rodziców albo prawnych opiekunów dziecka. Na każdy wydany dokument konieczne jest złożenie odrębnego wniosku.

8. Wniosek o wydanie orzeczenia zawiera odpowiednio:

a) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza, a także nazwę zawodu – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie;

b) imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;

c) określenie celu i przyczyny, dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia albo opinii;

d) podpis wnioskodawcy.

9. Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.

10. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa:

a) okres, nie krótszy jednak niż 30 dni – w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

b) rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,

c) zakres w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczani do przedszkola lub szkoły, może brać udział w zajęciach organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu.

11. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.

12. Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku dokumentacji, o której mowa w pkt. 9,10 i 11 przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.

13. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w pkt. 9, albo dołączona dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia albo opinii, badania niezbędne przeprowadzają specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności.

14. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia, zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza , lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, informując o tym wnioskodawcę.

15. Przewodniczący przygotowuje całość dokumentacji przed posiedzeniem zespołu.

16. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

17. Zespół wydaje opinię albo orzeczenie większością głosów.

18. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.

19. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół. Zawiera on w szczególności informację o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz informację o zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu.

20. Orzeczenie i opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.

21. W wydanym przez zespół orzekający orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określone są wszystkie zalecane najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia specjalnego spośród wymienionych: w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym, w szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, albo w szkole zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

oraz zalecane : warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania mocnych stron dziecka oraz inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

22. W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz nauczania indywidualnego określa się:

a) zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, a także możliwości uczestniczenia w życiu przedszkola, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka i inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

b) w przypadku dziecka, którego stan znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, lub szkoły zakres w jakim dziecko może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych ; organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu lub szkole,

c) w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie – także możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu.

23. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych określa się zalecane elementy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, na które należy położyć szczególny nacisk w pracy z dzieckiem, metody i sposoby realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy udzielanej rodzicom.

24. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo etapu kształcenia w danej szkole, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres do pięciu lat, orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz o potrzebie nauczania indywidualnego wydaje się na czas określony w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka nie krótszym niż 30 dni (dla ucznia prowadzącego kształcenie w zawodzie nie krótszym niż 30 dni nie dłuższym niż rok).

25. W sytuacji nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby wnioskowanego orzeczenia zgodnie ze wzorem z rozporządzenia.

26. Zespół na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w sytuacji, gdy:

-zmianie ulegną okoliczności stanowiące podstawę wydania poprzedniego orzeczenia,

- potrzeby zmiany wskazanych w poprzednim orzeczeniu zaleceń,

- potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.

27. Zespół na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), wydaje nowe orzeczenie odpowiednio o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo o potrzebie indywidualnego nauczania w razie zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia.

28. Nowe orzeczenia jednocześnie uchylają poprzednie orzeczenia.

29. W przypadku nieuwzględnienia wniosku rodziców (prawnych opiekunów) zespół wydaje orzeczenie o odmowie uchylenia poprzedniego orzeczenia.

30. Opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju zawiera:

a) datę jej wydania, oznaczenie poradni, podstawę prawną opinii, skład zespołu,

b) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i miejsce ich zamieszkania,

c) stwierdzenie, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

d) wskazanie odpowiedniej formy pomocy i wsparcia udzielanych dziecku i rodzinie,

e) uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy i wsparcia,

f) podpis przewodniczącego zespołu.

31. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinie o braku potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

32. Opinia zawiera:

a) datę wydania, oznaczenie poradni, podstawę prawną opinii, skład zespołu,

b) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania,

c) stwierdzenie, że nie zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

d) uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie okoliczności , które zespół uznał za istotne dla rozstrzygnięcia, oraz wyjaśnienie powodów, na podstawie których zespół stwierdził, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju,

e) podpis przewodniczącego zespołu.

33. Orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy w trzech egzemplarzach w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu.

34. Orzeczenie o braku potrzeby wydania orzeczenia albo o odmowie uchylenia orzeczenia doręcza się w jednym egzemplarzu.

35. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem zespołu w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

36. Jeżeli zespół uzna, że orzeczenie zasługuje na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe, od którego też wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania.

37. Zespół jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy Kuratorowi w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.

38. Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się w terminie wyznaczonym przez dyrektora Poradni.

39. Niniejszy regulamin stanowi załącznik nr 1 do Statutu Poradni

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 01 września 2009